www.eskuvonrajzolo.hu

SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

Hatályba lépés ideje: 2018.05.15.

 

Bevezetés:

Kérlek gondosan olvasd át általános szerződési feltételeinket, hiszen rendelésed leadásával egyidejűleg elfogadod vállalkozásunk általános szerződési feltételeit!
Amennyiben oldalunk/webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdésed van, az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:

Vállalkozásunk adatai:

Vállalkozás neve: Kovács Dániel E.V.
Székhelye: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 77.
Postacíme: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 77.
Adószáma: 56259324-1-32
Cég bankszámlaszáma: 10400786- 83555753- 53561009

Képviselő neve: Kovács Dániel
Honlap címe: www.szollosianna.hu
E-mail cím: hello@szollosianna.hu
Tárhelyszolgáltató adatai: EZIT Kft., https://www.ezit.hu/

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: Gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a téged és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A rendelésed leadásával elfogadod vállalkozásunk általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

● E-mail cím: hello@eskuvonrajzolo.hu

● Facebook: Anna, az esküvőnrajzoló | https://www.facebook.com/eskuvonrajzolo/

Te (a fogyasztó) elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheted vállalkozásunkkal kapcsolatos panaszaidat. A panasz vonatkozhat a vállakozásunk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgáljuk és lehetőség szerint megoldjuk. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben adjuk át). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldjük a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panasz elutasítása esetén vállalkozásunk álláspontját köteles megindokolni. Kötelesek vagyunk a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 •  Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 •  Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 •  Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 •  Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 •  Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 •  A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 •  Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 •  Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 •  Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 •  Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 •  Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 •  Testület döntésére irányuló indítványt
 •  Fogyasztó aláírását
 •  Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekrőlhttp://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72 507-154
Fax: 06-72 507-152
E-mail cím:abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
Fax: 06-76 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66 324-976
Fax: 06-66 324-976
E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
Fax: 06-46 501-099
E-mail cím:kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1 488-2131
Fax: 06-1 488-2186
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62 554-250/118
Fax: 06-62 426-149
E-mail cím:bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22 510-310
Fax: 06-22 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96 520-217
Fax: 06-96 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52 500-710
Fax: 06-52 500-720
E-mail cím:korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36 429-612
Fax: 06-36 323-615
E-mail cím:hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
Fax: 06-56 510-628
E-mail cím:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34 513-027
Fax: 06-34 316-259
E-mail cím:szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32 520-860
Fax: 06-32 520-862
E-mail cím:nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82 501-026
Fax: 06-82 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42 311-544
Fax: 06-42 311-750
E-mail cím:bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74 411-661
Fax: 06-74 411-456
E-mail cím:kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94 312-356
Fax: 06-94 316-936
E-mail cím:vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88 429-008
Fax: 06-88 412-150
E-mail cím:bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92 550-513
Fax: 06-92 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Panaszt tehetsz az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Neked és vállakozásunknak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor
 • Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás esetén
 • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
 • Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel vegyülő termék esetén
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg.
 • Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
 • Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére szabtak.

 • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
 • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
 • Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

Visszakövetelhetem a vételárat olyan termék esetén, amelyet kifejezetten a saját kívánságomra, egyedi utasításaim alapján készítettek, állítottak elő?

Nem, mivel a vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni.

Példaként említhető, amikor ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el. Hasonlóan nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha az általunk készített digitális fényképek előhívásával, vagy egyedi számítógépes szoftverek megalkotásával bízzuk meg a webáruházat.

Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a kivételszabály kizárólag az egyedileg, a fogyasztó kifejezett kérésére előállított termékeknél alkalmazandó. Az a körülmény, hogy a fogyasztó például egy ruhanemű megrendelésénél a saját méretadatait adja meg, nem teszi a terméket a fogyasztó személyéhez kötötté, hiszen a ruhaneműt már korábban, nem a fogyasztó kifejezett kérésére gyártották le. Szintén nem minősül a fogyasztó személyéhez kötöttnek az egyedi konfigurációval összeállított számítógép, notebook sem, mivel e termék alkatrészei állagának sérelme nélkül szétszedhető és újra összeszerelhető, így az egy új vevő számára értékesíthető.

forrás: https://www.magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html

ÁRAK

Az árak forintban értendők. Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A termékre vonatkozó információk: Az esküvő tematikájú meseportrék digitális formátumban kerülnek átadásra, e-mailben Google Drive-ra feltöltve. Nincs fizikális termék.

Amennyiben nem kapok specifikus útmutatót a részleteket illetően, úgy a saját megítélésem és a kapott képeket mérlegelve hozok döntéseket.
Az általam véglegesnek gondolt verzió esetében is adok lehetőséget apróbb finomításokra (nem minősülnek ár változtató tényezőnek):
színekkel kapcsolatos változtatások (háttér, ruha, szem, haj stb.)

nem „apró” változtatásnak minősül, „árat módosító” tényezők:
frizura (hosszra, formára vonatkozó kérések), ruha, póz, arc részleges vagy teljes módosítása.

A nyomtatással, postázással kapcsolatos költségeket az árak nem tartalmazzák. Útmutatót és javaslatot a nyomtatással kapcsolatban kérhettek.

ÁRAK VÁLLALKOZÁSOK ARCULATTERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az oldalon szereplő árak csak és kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az általunk készített graf’ok semmilyen formában kerülnek kereskedelmi felhasználásra.

Tilos a grafikák továbbértékesítése.

Nem alkalmazható vállakozások arculatához (logó gyanánt, szórólap alapanyagaként, social media profilokhoz, posztokhoz stb.) 

Az ilyen jellegű projektek esetében külön kalkulációt készítünk.

MEGRENDELÉS

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

Megrendelést kizárólag írásban, e-mailben tudunk elfogadni, a kiajánlott árajánlatra válaszolva, egyértelmű megfogalmazással*.
Ennek hiányában nem tudunk felelősséget vállalni a határidő túllépéséért.
Árajánlatot minden új munka előtt írásban küldünk.
Látványtervet csak az árajánlat elfogadása és a felmerülő költségek tudomásul vétele után áll módunkban készíteni.

ANYAGGYŰJTÉS ÉS TERVEZÉS

Az általad (a megrendelő) átadott részletes leírás alapján tervet készítünk (amennyiben szükséges, maximum 3 darabot).
Ezeknek a bemutatása elektronikus módon történik, kizárólag vízjelezett, gyengébb, felhasználásra nem alkalmas minőségű látványtervek („skiccek”) formájában.

*Az egyértelmű megfogalmazás alatt olyan konkrét, akár képpel illusztrált módot értünk, mint például:

„Egész alakos képet szeretnénk:

A férfi karakter viseljen: sötétkék farmert ne legyen koptatott/szaggatott, fekete övvel, fekete elegáns cipővel,
fehér inggel (le legyen végig begombolva és az ing ujja pedig felhajtva csuklóig) a haj legyen olyan mint a 3. csatolt képen. Enyhén borostásan.

A női karakter viseljen: mintás térd fölé érő hosszúujjú ruhát (erről küldtem inpirációt pinterestről), kedvenc színei a kék és a rózsaszín.
leginkább egy világosbarna hosszúszárú csizmát hord, szeretném ha rajta lenne a kedvenc ezüst fülbevalója és a sok függős karkötője.
A képeken főleg összefogott hajjal van, de szeretném, ha kicsit csinosabb enyhén göndör frizurát kapna.

A háttér legyen halványabb, narancs vagy homok árnyalatú.

köszönöm!”

ÁTADÁS | JÓVÁHAGYÁS | MÓDOSÍTÁSI KÖRÖK MEGFOGALMAZÁSA

Miután jóváhagytad, – vagy több vázlat esetében – kiválasztottad az általad legfelelőbb skiccet: kétféle módon teheted egyértelművé számomra a kiindulási alapul szolgáló verziót:
visszaküldöd a képet, vagy a fájlnév pontos leírását tartalmazó választ elküldöd e-mailben.
Ez a te felelősséged, hogy az általam használt azonosítót használva egyértelműen határozd meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek tovább dolgozását, módosítását kéred.

A minél gördülékenyebb haladás érdekében ha szükséges csatolt képekkel, mintákkal, vagy kézzel rajzolt vázlatokkal is pontosíthatod az elképzeléseidet számunkra.

FONTOS! Ebben a fázisban nem fontos a karakterek „felismerhetősége”. Ilyenkor megpróbálom számodra kézzelfoghatóvá tenni az elképzeléseidet.

KAPCSOLATTARTÁS | CHECK-IN

A munka fázisairól többnyire elektronikus úton kapsz tájékoztatást (kis felbontású, vízjelezett .pdf vagy .jpg melyek továbbra sem alkalmasak nyomtatásra vagy egyéb felhasználásra).

Ha a munka megvalósításának költsége a teljesítés során módosul (új kéréseid vannak a kép kinézetével/hátterével kapcsolatban, más méretet szeretnél mint amit eredetileg megbeszéltünk, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), úgy egy módosított ajánlatot készítek számodra, illetve abbahagyom az eddigi munkát annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetők, ha ezen módosított árajánlatot a Megrendelő írásban visszaigazolja.

Amennyiben Te, mint megrendelő nem kívánsz új terveket készíttetni, mert nem vagy elégedett az eddig elkészült tervekkel, úgy a szerződés megszűnése alatti feltételek szerint kell elszámolnunk, tehát ez esetben a teljes vállalkozási szerződés díjának 50%-át ki kell kifizetned bánatpénzként.

ELFOGADOTT FÁJLOK ÁTADÁSA

A fájl paraméretei:

 • nem vektoros
 • 300 dpi felbontásban
 • .jpeg vagy .pdf formátumban
 • fix méretben: A4 vagy 23×23 cm ,
 • A digitàlis graf’ a későbbiek folyamán bármennyiszer nyomtatható.

Fizetés után az elkészült végleges állományok, az átadás napjától számított 30 napon át érhetőek el személyre szóló drive mappán keresztül. 30 nap után a mappa automatikusan törlésre kerül, erről pedig Tervezőt nem terheli figyelmeztetési kötelezettség Megrendelő irányában, de általában igyekszik a törlésről tájékoztatni a Megrendelőt.

Ha Megrendelő nem rendelkezik drive eléréssel, akkor a végleges állományokat WeTransfer linken keresztül kapja meg, melyeket 7 napig tölthet le. Amennyiben Megrendelő önhibájából adódóan nem tudta letölteni az anyagokat, úgy Tervező az ismételt anyagátadást az eredeti átadástól számított 2 hónapon belül, felár ellenében tudja ismét elérhetővé tenni Megrendelő részére WeTransfer linken keresztül, amely 7 napig lesz elérhető.

DOKUMENTUMOK ÉS ARCHIVÁLÁS

Mind az adminisztrációs, mind a produkciós fázis anyagainak archiválása megtörténik az átadás napján. Az archivált anyagokat Tervező az átadástól számított 6 hónapig őrzi meg.

SZERKESZHETŐ ANYAG MEGVÁSÁRLÁSA

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. Felár ellenében Megrendelőnek lehetősége van ezen anyagok megvásárlására, melynek összege az elkészített és kifizetett grafika díjával egyenértékű.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Vállakozásunknak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

Vállalkozásunk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, tájékoztatunk az esetről és felkínáljuk a termék helyes áron történő megvételének lehetőségét, így a te döntésed értelmében megrendelheted a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhatsz a vásárlástól.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 10-25 munkanap.

Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

A kiemelten zsúfolt időszakok esetében meghosszabbothatnak az elkészülési folyamatok.

JOGOK | JOGDÍJAK

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll MINDEN. EGYES. RÉSZE.

Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Kovács Dániel e.v. és Szőllősi Anna) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.